Права та обов'язки

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТІВ ЧЕРНІГІВСЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ

ПРАВА

1. Студенти, які навчаються у Чернігівському кооперативному фаховому коледжі, мають право на:

• вибір форми навчання;

• безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

• трудову діяльність у позанавчальний час;

• користування навчальною, науковою, виробничою-культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою навчального закладу;

• участь у дослідно-конструкторських, науково-дослідних роботах, конференціях, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;

• участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

• надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;

• участь у об'єднаннях громадян;

• обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;

• участь у формуванні індивідуального навчального плану;

• моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;

• захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;

• безкоштовне користування бібліотекою, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів технікуму;

• канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж 8календарних тижнів;

2. Студенти коледжу, які навчаються за денною формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком у порядках встановлених Кабінетом Міністрів України.

3. Студенти мають право на отримання стипендій призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства.

ОБОВ'ЯЗКИ

1. Особи, які навчаються у Чернігівському кооперативному фаховому коледжі зобов'язані:

• додержуватись законів, Статуту та правил внутрішнього розпорядку коледжу;

• виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану;

• постійно підвищувати свій культурний і професійний рівень;

• відвідувати теоретичні і практичні заняття;

• при відсутності на заняттях в зв'язку з хворобою, а також з інших поважних причин студенти повинні попередити завідуючого відділенням або керівника студентської групи;

• у випадку захворювання студенти повинні пред'явити медичну довідку лікарського закладу за стандартною формою;

• під час навчальних занять студенти повинні уважно слухати викладача і відповіді товаришів, не розмовляти, не займатися сторонніми справами, виконувати всі вказівки викладача;

• виходити і заходити під час занять із аудиторії студенти можуть тільки з дозволу викладача;

• під час занять в навчальних майстернях, в кабінетах і на виробничій практиці студенти повинні користуватися лише тими інструментами, приладами, які вказані керівником занять, користуватись ними обережно та дотримуватись правил техніки безпеки;

• забороняється виносити предмети і різне обладнання з лабораторій та приміщень;

• в кожній студентській групі наказом директора коледжу на навчальний рік призначається староста з числа успішних і дисциплінованих студентів;

• староста призначає на кожний день чергового по групі. На чергового накладаються обов'язки слідкувати за порядком, чистотою та збереженням майна в приміщенні, де займається група, забезпечувати до початку занять необхідними підсобними матеріалами;

• староста групи кожного дня звітує перед завідуючим відділенням про успішність та відвідування студентами групи навчальних занять;

Пошук в новинах
Архіви

Чернігівський кооперативний фаховий коледж
Чернігівської облспоживспілки
14000, м. Чернігів, вул. Музейна, 3.
Тел.: (0462) 645-970, (0462) 778-582
E-mail: info@kooptex.org