Положення про студентське самоврядування

Розділ І
Загальні положення

1.1. Положення про студентське самоврядування в Чернігівському кооперативному фаховому коледжі (далі - Положення) розроблено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 15.11.2007 № 1010 "Про затвердження Примірного положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України".

1.2. Положення регламентує порядок створення і функціонування студентського самоврядування.

1.3. Студентське самоврядування в коледжі є гарантованим державою правом студентів самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень.

1.4. У студентському самоврядуванні беруть участь студенти, які навчаються в коледжі за всіма формами навчання. Кожен студент має право обирати й бути обраним до органів студентського самоврядування.

1.5. Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних засадах з ініціативи студентів і є складовою громадського самоврядування кооперативного коледжу.

1.6. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством України, рішеннями Міністерства освіти і науки, України і Центральної спілки споживчих товариств України, Статутом коледжу і цим Положенням.

1.7. Перелік повноважень органів студентського самоврядування визначається цим Положенням й узгоджується з директором коледжу. У своїй діяльності органи студентського самоврядування не дублюють роботу первинної профспілкової організації студентів, а співпрацюють з нею.

1.8. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів та молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру.

1.9. Органи студентського самоврядування є вільними від втручання політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій.

1.10. Дирекція коледжу зобов'язана створювати умови для забезпечення діяльності та розвитку студентського самоврядування.

1.11. У вищому колегіальному органі громадського самоврядування коледжу повинні бути представлені не менше ніж 10 % виборних представників з числа осіб, які навчаються в коледжі.

1.12. Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" представники студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій студентів мають право брати участь у роботі колегіальних органів коледжу та його структурних підрозділів.

Розділ ІІ
Мета і завдання органів студентською самоврядування

2.1. Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.

2.2. Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

2.3. Основні завдання органів студентського самоврядування:

2.3.1. захист прав та інтересів студентів;

2.3.2. забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

2.3.3. сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

2.3.4. проведення організаційних, наукових, культурно-масових, спортивних, оздоровчих та інших заходів;

2.3.5. сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;

2.3.6. сприяння створенню різноманітних студентських гуртків та координація їх діяльності;

2.3.7. співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів;

2.3.8. сприяння працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів.

2.3.9. забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

2.4. За погодженням з органом студентською самоврядування в кооперативному коледжі приймається рішення про:

2.4.1. відрахування осіб, які навчаються в коледжі та їх поновлення на навчання;

2.4.2. поселення осіб, які навчаються в коледжі, в гуртожиток і виселення з гуртожитку;

2.4.3. затвердження рішень з питань гуртожитку для проживання осіб, які навчаються в коледжі.

Розділ ІІІ
Структура й організація роботи
органів студентського самоврядування

3.1. Студентське самоврядування здійснюється на рівні коледжу, академічної групи та гуртожитку.

На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними, їх формування проводиться відкритим голосуванням (таємним) терміном на один рік. Первинна структурна одиниця студентського самоврядування створюється на рівні академічної групи. Виконавчий орган студентського самоврядування коледжу має форму ради.

3.2. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів кооперативного коледжу, які:

3.2.1. ухвалюють Положення про студентське самоврядування;

3.2.2. обирають виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховують їх звіти;

3.2.3. визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування.

3.2.4. спільно з первинною профспілковою організацією студентів визначають порядок обрання представників зі складу студентів до вищого колегіального органу громадського самоврядування коледжу.

3.2.5. не менше одного разу на рік заслуховують звіти органів студентського самоврядування і виносять ухвалу щодо їх діяльності;

3.2.6. розглядають найважливіші питання життєдіяльності студентів, окреслені основними завданнями органів студентського самоврядування.

3.3. Позачергова конференція (загальні збори) скликається на вимогу 10 відсотків студентів коледжу.

3.4. Голова ради студентського самоврядування відповідного рівня:

3.4.1. організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності виконавчого органу студентського самоврядування;

3.4.2. представляє інтереси студентської громади;

3.4.3. може брати участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та комісій вищого навчального закладу;

3.4.4. делегує свої повноваження заступнику;

3.4.5. забезпечує організацію проведення загальних зборів або конференції студентів;

3.4.6. ініціює проведення позачергових загальних зборів або конференції;

3.4.7. має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності;

3.4.8. має інші права та обов'язки, передбачені цим Положенням.

3.5. Секретар виконавчого органу студентського самоврядування веде протоколи засідань, веде облік виконання рішень, відповідає за документообіг.

3.6. Голова та секретар виконавчого органу студентського самоврядування відповідають за збереження документації органу студентського самоврядування.

3.7. При виконавчому органі студентського самоврядування можуть створюватися сектори (комісії) відповідно до напряму роботи.

3.8. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування проводяться не менше одного разу на місяць і вважаються чинними, якщо на них присутні не менше двох третин від числа обраних до їх складу членів. Виконавчий орган приймає рішення простою більшістю голосів.

3.9. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування веде голова або, за його дорученням, заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується головою (заступником) та секретарем.

3.10. Органи студентського самоврядування всіх рівнів підконтрольні та підзвітні загальним зборам або конференціям відповідних рівнів.

3.11.Джерелом формування фонду коштів студентського самоврядування є відрахування в розмірі 0,5 % від щомісячних витрат коштів спеціального фонду кооперативного коледжу за основним видом діяльності.

3.12.Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їх завдань і повноважень, а саме:

• забезпечення і захист прав та інтересів студентів (соціальний захист, організація навчального процесу) - 30%;

• сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів - 30 %;

• сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів - 20 %;

• сприяння діяльності студентських гуртків - 5 %;

• організація співробітництва зі студентами інших начальних закладів - 3 %;

• сприяння працевлаштуванню випускників, осіб, які навчаються в коледжі - 5 %;

• проведення організаційних, наукових, культурно-масових, спортивних, оздоровчих й інших заходів - 5 %;

• поточні витрати із забезпечення діяльності органів студентського самоврядування - 2%.

3.13. Рішення органів студентського самоврядування в межах своїх повноважень доводяться до відома керівників структурних підрозділів кооперативного коледжу.

Між органами студентського самоврядування, первинною профспілковою організацією студентів та керівництвом коледжу може укладатись угода про співробітництво.

Розділ ІV
Права та обов'язки органів студентського самоврядування

4.2. Органи студентського самоврядування мають право:

4.2.1. отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;

4.2.2. звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації відповідного рівня та органів студентського самоврядування всіх рівнів стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу, та отримувати відповіді щодо порушених питань;

4.2.3. вести конструктивний діалог з адміністрацією коледжу щодо дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів студентського самоврядування, якщо вони порушують права студентів, подавати скарги на їх дії відповідно до Закону України "Про звернення громадян", вимагати реагування на скаргу згідно з чинним законодавством;

4.2.4. делегувати представників до Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України.

4.3. Органи студентського самоврядування зобов'язані:

4.3.1. забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів, сприяти виконанню студентами своїх обов'язків;

4.3.2. порушувати проблеми студентів перед адміністрацією;

4.3.3. звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою діяльність;

4.3.4. сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;

4.3.5. координувати свою діяльність в коледжі з іншими студентськими об'єднаннями, осередками тощо;

4.3.6. узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до цього Положення та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів коледжу.

Розділ V
Права та обов'язки адміністрації кооперативного фахового коледжу щодо взаємодії з органами студентського самоврядування

5.1. Адміністрація кооперативного фахового коледжу має право:

5.1.1. отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);

5.1.2. скликати позачергові загальні збори чи конференцію студентів у випадках недотримання органами студентського самоврядування Статуту коледжу та цього Положення;

5.1.3. брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи студентського самоврядування (загальних зборах, конференціях, засіданнях виконавчих органів тощо).

5.2. Адміністрація коледжу зобов’язана:

5.2.1. створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів студентського самоврядування: забезпечити приміщенням, обладнаним відповідними меблями, оргтехнікою, телефонним зв'язком, Інтернетом тощо;

5.2.2. інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення, які стосуються життєдіяльності студентів коледжу;

5.2.3. надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову, матеріальну та інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування в Чернігівському кооперативному коледжі.

Розділ VI
Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування

6.1. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними студентськими організаціями та їх об'єднаннями для кращого виконання своїх завдань у межах визначених повноважень.

6.2. Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня має відбуватися за погодженням з адміністрацією кооперативного коледжу.

6.3. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має сприяти формуванню позитивного іміджу вищого навчального закладу та держави.

Пошук в новинах
Архіви

Чернігівський кооперативний фаховий коледж
Чернігівської облспоживспілки
14000, м. Чернігів, вул. Музейна, 3.
Тел.: (0462) 645-970, (0462) 778-582
E-mail: info@kooptex.org